Летопис

Школа је уписала своју делатност у судски регистар код Трговинског  суда у Нишу под бројем Фи  1358/90 од 27.октобра 1990.године.

Школа остварује наставни план и програм за гимназије друштвено-језичког и природно-математичког смера (Сл.гласник РС-Просветни гласник број 5/90, 3/91, 3/92,17/93, 2/94, 2/95, 8/95, 23/97, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 11/2004, 18/2004, 24/2004, 3/2005,11/2005,2/2006, 6/2006, 12/2006, 17/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 5/2010, 7/2011, 4/2013., 14/2013.17/2013, 18/2013, 5/2014.,4 /2015. год.)

Министарство просвете Републике Србије својим решењем број 022-05-350-94-03 од 09.05.1994.године утврдило је да школа испуњава прописане услове за образовно-васпитни рад по програму гимназија.

У школској 2014/2015.години школа је  реализовала градиво у целости. У овој школској години школа ће реализовати програм уз ангажовање 53 радника,од тога:1 директор, 41 радник у настави, 2 стручна сарадника, 2 радника на правним и финансијским пословима и 7 радника на помоћно-техничким пословима и пословима одржавања. Што се тиче квалификационе структуре у школи је обезбеђена стручност 100%, те нема нестручно заступљених часова.

На почетку ове школске године, наша школа је уписала 387 ученика , од тога само у првом разреду 95 ученика. До краја првог тромесечја, 14.новембра. 2014. год. дошло је до смањења броја ученика. Пресек бројног стања за време првог периода опомена приказао је 383 ученика у сва четири одељења односно 4 ученика мање у односу на број уписаних.

 

    Наставници  теоријска настава    директор    стручни сарадници    у к у п н о
На неодређено време са пуним радним временом 20 1 1 22
 неодређено време са непуним радним временом 15 1 16
На одређено време са пуним радним временом 1 1
На одређено време са непуним радним временом 5 5
С  В  Е  Г  А: 41 1 2 44

Comments are closed.

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.