Педагошки колегијум

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

Чине га представници стручних већа и стручних актива (за развојно планирање и за развој школског програма).Чланови педагошког колегијума:

 1. председник стручног актива за развојно планирање
 2. председник стручног актива за развој школског програма
 3. Николић Милена, руководилац стручног већа српског језика
 4. Петровић Радмила, руководилац стручног већа страних језика
 5. Крстић Милена, руководилац стр. већа математичара и информатичара
 6. Вељковић Данијела, руководилац стручнох већа природних наука
 7. Божић Милена, руководилац стручног већа друштвених наука
 8. Хабе Марко, руководилац стр. већа уметности и физичког васпитања
 9. Чоловић Мартина, стручни сарадник-педагог

Задаци и циљеви педагошког колегијума:

 1. стара се о осигурању квалитета образовно-васпитног рада;
 2. стара се о остварењу развојног плана;
 3. организује педагошко-инструктивни рад, врши увид и надзор;
 4. предузима мере за унапређивање и усавршавање наставника и стручних сарадника;
 5. планира стручно усавршавање запослених.

Comments are closed.

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.