Педагошко-психолошка служба

Спроведена истраживања

agresivno-ponasanje

internet-i-fejsbuk

 

Педагог школе, Мартина Чоловић

Martina Colovic pedagog

Циљ васпитног рада у средњој школи је развијање способности и интересовања ученика у различитим људским делатностима и то: изграђивање стваралачког односа према раду, материјалним и духовним добрима, оспособљавање за укључивање младих у активан друштвени живот.

Средња школа, као образовно-васпитна установа, има посебну улогу и одговорност у васпитању младих, јер су они тада у развојном периоду психофизичког и психосоцијалног сазревања и формирања зреле личности.То је период изграђивања ставова, усвајања модела понашања, стилова живљења, испољавања креативности у мишљењу, период формирања идентитета и сопственог “ја”,социјалне и емоционалне интеграције личности младих.

До остваривања васпитних циљева у средњој школи долази се упоредним и синхронизованим деловањем на подстицање и развијање свих аспеката ученикове личности, односно доследним и педагошки осмишљеним остваривањем циљева интелектуалног, моралног, физичког, емоционалног, здравственог, професионалног и естетског васпитања.

 

Професионална оријентација

Pregled

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

Спроведена истраживања

Izveštaj o sprovedenom istraživanju

Izveštaj

Преглед матурских радова

Pregled maturskih radova po predmetima od 2012.godine

 

У школској 2014/15. години педагошка служба је реализовала следеће активности: 

– Рад на Извештају о остварености Годишњег плана рада школе;

– Упоредни преглед успеха ученика 1. разреда у односу на успех у осмом разреду;

– Израда Годишњег плана рада школе за 2015/16. Годину;

– Социо-економски статус ученика- тестирање;

– Познавање метода и техника успешног учења за ученике првог разреда-тестирање;

– Узроци неуспеха у школи на крају првог тромесечја, полугодишта- упитници;

– Индивидуални рад са ученицима, родитељима, одељењским старешинама, наставницима;

– Активности везане за појачан васпитни рад

– Анализе  класификационих периода

– Обилазак наставе према према плану посете ( 38 посећених часова)

– Активно учешће у раду Ђачког парламента, Савета родитеља, Наставничког већа, Актива и Тимова

– Сарадња са ИС Петница, Регионалним центром за таленте у Нишу – примена тестова интелектуалних способности и упитника;

– Сарадња са Центром за социјални рад, интернатом, Здравственим центром, Центром за културу, позориштем, Црвеним крстом у Алексинцу, локалном самоуправом, локалном медијском кућом АЛТ…

– Активно учешће у организовању и реализовању Симпозијума физичара у нашој школи;

– Маркентишка акција-обилазак основних школа и учешће у организацији Отворених врата;

– Професионална ориентација- одржавање трибина од стране представника факултета, тестирање  ученика 4. Разреда.

– учешће у организовању хуманитарних акцја, предавања, трибина (трговина људима,  сида,  наркоманија, предавање о противпожарној заштити, радионица о вршњачком насиљу…)

– Истраживања, анкетирања ученика, родитеља, наставника (руковођење, скала процене за наставнике, Подршка ученицима, Брига о ученицима…)

– Континуирани преглед књига евиденције

–  остали послови.

Comments are closed.

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.